[the_ad id="21"]

GENERAL ASSISTANT Vacancies in Bergrivier Apply For Bergrivier Municipality Vacancies in Western Cape

Bergrivier Municipality

Bergrivier Municipality Is Currently Seeking for GENERAL ASSISTANT Position suitable candidate who is eligible to handle all the responsibilities and is qualified for the position. All the information required for this position to know by the candidate is given below specifically. apply online for this position by clicking on the apply now button and fill the Bergrivier Municipality application Form. The Position Is available in Bergrivier, Western Cape the candidates nearby willing to apply are also invited to apply online for this vacancy.

Hiring Authority: Bergrivier Municipality Careers

Position: GENERAL ASSISTANT Jobs

Location: Bergrivier, Western Cape

Qualification: Matric, Grade 12, Diploma/ Degree

Salary Estimated: ZAR 112 656.00 Annum

Job Requirements & Responsibilities

Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social wellbeing, community
involvement and effective management within a safe and healthy environment.

Bergrivier Municipality with its head office in Piketberg and approximately an hour’s drive from Cape Town currently has the following vacancy and awaits
applications from competent persons who comply with the minimum job requirements. (Women and persons with disabilities are encouraged to also
apply.)

VACANCY
INTERNAL & EXTERNAL APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED

RE-ADVERTISE:
GENERAL ASSISTANT: REFUSE (VELDDRIF)
DIRECTORATE: TECHNICAL SERVICES
REF: TD168/171/VD

Requirements: Proficiency in at least two (2) of the official languages of the Western Cape (Afrikaans/English/Xhosa-Read, Write and Speak)
· High level of responsibility · Must be physically fit and able bodied · Required to work in all weather conditions · Required to work outside normal
working hours during emergencies and planned overtime · Must perform duties in the whole area of municipality when required.

Qualifications: Basic Literacy

Experience: 1 years’ relevant experience

Key Performance Areas: Undertakes refuse removal and cleaning tasks/activities from domestic and business premises in accordance with laid
down instructions supporting acceptable standards of service delivery · Undertakes specific activities associated with the collection of refuse from
domestic and business premises · Undertakes specific activities associated with cleaning the area surrounding the refuse disposal site · Cleans
vehicles and attends to the storage and care of cleaning tools · Any other related duties as requested by the supervisor.

The competency level for this position is a level 1 as stipulates in Annexure A of the Municipal Staff Regulations Government Notice R890 as
promulgated in Government Gazette 45181 dated 20 September 2021 and comprises of the following competencies:

Functional Professional Public Service Personal
Competencies Orientation Competencies Competencies 

Managing work  Service delivery  Action orientation 
Work place safety  Interpersonal relationships  Resilience 
Task accountability  Communication  Accountability and ethical conduct 
Quality orientation  Learning orientation 
Oral communication  Impact and influence 

Team orientation

Salary: R 112 656.00 per annum (T03 of a Category 3 Local Authority)

Date of acceptance: 01 March 2023 or as soon as possible

Enquiries: Mr A Petersen at 022 783 1112 (VELDDRIF)

GENERAL:

1. A service bonus equivalent to one month’s salary, where applicable, will be payable and be supplemented by the normal benefits

applicable to the Municipality, including a housing allowance for home owners, subject to certain conditions.
2. The Municipality is an equal opportunity employer and respects the conditions of the Employment Equity Act, preference will be given to

candidates who comply with the Employment Equity Targets.
3. The Municipality is not bound to make any appointment.
4. All appointments are subjected to Police clearings; which means that you give us permission to obtain Police clearance, by applying for a

position at the Municipality.
5. Applications received after the closing date or which have been received without the documentation mentioned below, will not be

considered.
6. Only short-listed applicants will be contacted for interviews. Applicants can regard their applications as being unsuccessful if no feedback

has been received within six weeks from the closing date.
7. Canvassing of any councillor and/or member of the Appointment Committee and/or any personnel member of the Municipality will not be

allowed and will immediately disqualify applicants.
8. In addition to the minimum job requirements and station mentioned herein, applicants may be expected to work overtime or be on standby,

as well as render services in other parts within the municipal area, as required.
9. Appointment in certain posts is subject to a security clearance and applicants will also undergo an interview and evaluation process and

where necessary, write a trade test.
10. The municipality respects the conditions of the Protection of Personal Information Act. By submitting your information and application you

confirmed that the information you have provide to us is true, correct and up to date.
11. ONLY APPLICATIONS WITHIN THE BERGRIVIER MUNICIPAL AREA (WC013) WIIL BE CONSIDERED.
12. Successful candidates will be expected to sign a contract of employment, disclosure of benefits and interest and a performance agreement

(where applicable) with the employer.

A covering letter with at least two (2) contactable references (managers, subordinates or peers), must accompany the completed prescribed
application form (available on request at Tel. 022 9136000 or on the municipality’s website www.bergmun.org.za) with certified copies of the
necessary qualification certificates, ID document, Drivers Licence and a Curriculum Vitae (Maximum of 3 pages), (only one post per application
form) to reach the Municipal Offices, Piketberg or mailed to P O Box 60, Piketberg 7320 for the attention of Ms W Terry Thomas (Human
Resources Officer: Provisioning and Administration) by no later than the closing date.

NO FAXES OR ELECTRONIC APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED.

CLOSING DATE: FRIDAY, 27 JANUARY 2023 AT 15:00

ADV H LINDE 13 CHURCH STREET
MUNICIPAL MANAGER P O BOX 60

PIKETBERG
MN303 /2022 7320

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT

Bergrivier Munisipaliteit verseker die welstand van alle gemeenskappe in sy gebied deur ekonomiese groei, sosiale welstand, gemeenskapsbetrokkenheid
en effektiewe bestuur binne ‘n veilige en gesonde omgewing.

Bergrivier Munisipaliteit, met sy hoofkantoor te Piketberg en ongeveer 1 uur vanaf Kaapstad, beskik tans oor die volgende vakature en aansoeke word
ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes voldoen. (Vroue en persone met gestremdhede word aangemoedig om ook
aansoek te doen.)

VAKATURE
INTERNE & EKSTERNE AANSOEKE SAL OORWEEG WORD

HER-ADVERTEER:
ALGEMENE ASSISTENT: VULLISVERWYDERING (VELDDRIF)
DIREKTORAAT: TEGNIESE DIENSTE
VERW: TD168/171/VD

Posvereistes: Bevoegdheid in ten minste twee (2) van die amptelike tale van die Wes-Kaap (Afrikaans/Engels/Xhosa Lees, Skryf en Praat) · Hoë
vlak van verantwoordelikheid · Moet fisies fiks en bekwaam wees · Moet onder alle werkstoestande werk · Moet buite normale werkstye tydens
noodgevalle en beplande oortyd werk · Moet pligte in die hele gebied van die munisipaliteit uitvoer indien nodig.

Kwalifikasie: Basiese Geletterdheid

Ondervinding: 1 jaar relevante ondervinding

Sleutel prestasie areas: Onderneem vullisverwyderings- en skoonmaak take/aktiwiteite vanaf huishoudelike en sakepersele in ooreenstemming
met neergelêde instruksies wat aanvaarbare standaarde van dienslewering ondersteun · Onderneem spesifieke aktiwiteite wat verband hou met
die versameling van vullis van huishoudelike en sakepersele · Onderneem spesifieke aktiwiteite wat verband hou met die skoonmaak van die area
rondom die vullisverwyderingsterrein · Maak voertuie skoon en sien om na die versorging van skoonmaakgereedskap · Enige ander verwante
pligte soos versoek deur die toesighouer.

Die bevoegdheidsvlak vir hierdie pos is ‘n vlak 1 soos bepaal in Bylae A van die Munisipale Personeel Regulasies Staatskennisgewing R890 soos
afgekondig in die Staatskoerant 45181 soos gedateer op 20 September 2021 en bestaan uit die volgende bevoegdhede:

Funksionele Bevoegdhede t.o.v Openbare Persoonlike
Bevoegdhede Diensoriëntering Bevoegdede 

Bestuur van werk  Diensteleweringsoriëntering  Aksie-oriëntering 
Werkplekveiligheid  Interpersoonlike verhoudings  Volharding 
Taakverantwoordingspligtheid  Kommunikasie  Verantwoordingspligtheid en etiese gedrag 
Kwaliteitoriëntering  Leeroriëntering 
Mondelingse kommunikasie  Impak en invloed 

Spanoriëntering

Salaris: R 112 656.00 per jaar (T03 van ‘n Kategorie 3 Plaaslike Owerheid)

Diensaanvaarding: 01 Maart 2023 of so spoedig moontlik

Navrae: Mnr A Petersen by 022 783 1112 (VELDDRIF)

ALGEMEEN:

1. ’n Diensbonus gelykstaande aan een maand se salaris is, waar van toepassing, sal betaalbaar wees en word aangevul deur die normale

voordele van toepassing op die Munisipaliteit, insluitend ’n behuisingstoelae vir huiseienaars, onderhewig aan sekere voorwaardes.
2. Die Munisipaliteit is ’n gelyke geleentheid werkgewer en eerbiedig die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming.
3. Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
4. Alle aanstellings is onderworpe aan ʼn polisieklaring wat noodwendig beteken dat applikante toestemming verleen dat dit verkry mag word.
5. Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word of nie vergesel van die dokumentasie hieronder genoem nie, sal nie oorweeg word nie.
6. Slegs aansoekers op die kortlys vir onderhoude sal gekontak word. Indien ‘n aansoeker binne 6 weke na die sluitingsdatum nog geen

terugvoering ontvang het nie, moet aanvaar word dat hul aansoek onsuksesvol was.
7. Gunswerwing by enige raadslid en/of enige lid van die aanstellingskomitee en/of enige personeellid van die Munisipaliteit, is ontoelaatbaar

en sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer.
8. Benewens die minimum posvereistes en standplaas hierin gestel, mag daar van posbekleërs verwag word om oortyd- en bystanddiens te

verrig, asook om van tyd tot tyd in ander dele van die munisipale gebied diens te lewer, soos vereis.
9. Aanstelling in sekere poste is onderhewig aan ’n sekerheidsverklaring en daar sal ook van aansoekers verwag word om ’n onderhoud- en

evalueringsproses te deurloop en waar van toepassing, ’n vaktoets af te lê.
10. Die munisipaliteit eerbiedig die bepalings van die Wet op doe Beskerming van Persoonlike Inligting. Met die inhandiging van u informasie

en aansoek bevestig u dat die inligting wat u aan ons verskaf korrek is, en ‘n ware weergawe van u mees onlangse inligting.
11. SLEGS AANSOEKE VANUIT BERGRIVIER MUNISIPALE AREA (WC013) SAL OORWEEG WORD.
12. Daar sal van sukessvolle kandidate verwag word om ‘n dienskontrak, openbaarmaking van voordele en belange en ‘n prestasiekontrak

(waar van toepassing) met die werkgewer te onderteken.

 

’n Dekbrief met vermelding van ten minste twee (2) kontakbare verwysings (lynbestuurders, ondergeskiktes of eweknieë), vergesel van die
voltooide voorgeskrewe aansoekvorm (op aanvraag verkrygbaar by Tel: 022 913 6000 of op die munisipaliteit se webwerf by
www.bergmun.org.za),‘n Curriculum Vitae (maksimum 3 bladsye) en gesertifiseerde afskrifte van die nodige kwalifikasie sertifikate,
identiteitsdokument en bestuurderslisensie (slegs een pos per aansoekvorm) moet by die Munisipale Kantore, Piketberg ingedien word of
kan gepos word na Posbus 60, Piketberg, 7320 vir die aandag van Me W Terry Thomas, om haar te bereik teen nie later nie as die
sluitingsdatum.

GEEN FAKSE OF ELEKTRONIESE POS SAL AANVAAR WORD NIE.

Fill The Bergrivier Municipality Application Form From the Link Given Above And Wait For the application to be processed once your application gets shortlisted you will be informed by the authority and called for the interview or examination processed by the company. Good luck For your job Search!

To apply for this job please visit www.bergmun.org.za.

[the_ad id="21"]

About Vasim khan

Hey There! I am Vasim khan founder of jobskendra.com, a website that has faced challenges from competitors but remains focused on optimizing its search engine rankings. Though not an expert writer, I am dedicated to improving the site's performance and delivering valuable content to its users. Despite setbacks, I remain committed to success and is hopeful that my efforts will pay off with increased traffic and engagement.

Check Also

Mediclinic Windhoek Vacancies Update 2023 | See Active Positions For Freshers & Interns

On this page find all currently hiring from Mediclinic in Namibia. The Mediclinic is a …

[the_ad id="21"]